Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
 

Tento reklamační řád společnosti fitPROfit s.r.o., se sídlem Hrnčířská 573/6, 602 00 Brno, IČ 29194466, DIČ: CZ29194466, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64712 (dále jen „my“) upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím webovém rozhraní www.svetdiet.cz (dále jen „webové rozhraní“).

Upozornění: Pokud je zboží v pořádku, ale pouze neodpovídá Vaší představě nebo jej chcete vrátit bez uvedení důvodu, máte v případě, že jste spotřebitelem, právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s Obchodními podmínkami. V takovém případě prosím využijte tento formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy.

 

1. S kým mám reklamaci vyřídit?

Práva z vadného plnění můžete uplatnit na prodejně:

 

OP Sfinx, Hrnčířská 573/6, 602 00  Brno

Telefonní číslo: 733 133 171 

Identifikační číslo provozovny: 1010755871

e-mail: info@svetdiet.cz

2. Jak mám reklamaci vyřídit?

Při uplatňování práv z vadného plnění postupujte v souladu tímto Reklamačním řádem, aby mohla být reklamace vyřízena co nejrychleji a k Vaší spokojenosti. Pro ulehčení podání reklamace jsme pro Vás připravili Reklamační protokol.

Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky či e-mailem.

Reklamované zboží zabalte do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení při přepravě. K reklamovanému zboží přiložte vyplněný Reklamační protokol s popisem vady a Vaším návrhem na způsob řešení reklamace, a doklad o zakoupení zboží (např. dodací list, daňový doklad nebo jiný dokument prokazující koupi zboží). Nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek, ale může prodloužit vyřízení reklamace.

Reklamované zboží doručte na naši kontaktní adresu. Nezasílejte jej na dobírku, nejsme povinni jej převzít.

Doručené reklamace vyřizujeme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejího uplatnění, pokud se nedohodneme jinak. Vyřídíme-li reklamaci bezodkladně, vystavíme Vám potvrzení o jejím uplatnění či způsobu vyřízení jen na Vaši výslovnou žádost, tímto však nejsou dotčena Vaše práva plynoucí z platných právních předpisů.

3. Za co odpovídáme?

Odpovídáme Vám za to, že:

 • zboží nemá při převzetí vady, zejména, že v době, kdy jste zboží převzali
 • má vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které jsou popsány na webovém rozhraní nebo které jste očekávali s ohledem na povahu zboží
 • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy
 • zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních či skutečnost, že barva zboží neodpovídá přirozené barvě produktu, jehož chuť zboží má (např. příchuť jahoda nemusí mít červenou barvu) či odchylky v chuti zboží oproti zboží dodávanému v minulosti či v jiných šaržích. 

4. Jaká je záruční doba?

Pokud je na potravinářském zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, trvá záruční doba do takového data. U nepoužitého spotřebního zboží činí záruční doba dvacet čtyři měsíců od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní nebo v dokumentech přiložených ke zboží stanovena delší záruční doba. U použitého zboží je záruční doba dvanáct měsíců od převzetí zboží.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Práva z vad, které se vyskytly u zboží nepotravinového charakteru jste oprávněni uplatnit v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

5. Jaká práva z vadného plnění máte?

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada zboží, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, máte právo na jeho bezplatnou opravu.

U odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete místo odstranění vady požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné, nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vady, máte právo na výměnu zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny anebo máte právo od kupní smlouvy odstoupit. Právo na přiměřenou slevu máte i v případě, že nejsme schopni dodat Vám novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, nebo v případě, že nezjednáme nápravu v přiměřené době nebo že by Vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.

U použitého zboží máte nárok pouze na přiměřenou slevu z kupní ceny. Právo odstoupit od smlouvy nebo právo požadovat dodání nové věci nemáte v případě, že nemůžete zboží vrátit ve stavu, v jakém jste jej obdrželi (s výjimkou případů stanovených v ustanovení § 2110 Občanského zákoníku). 

6. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?

Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud:

 • jste o vadě před převzetím věci věděli
 • jste vadu sami způsobili
 • uplynula záruční doba.

Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho užíváním
 • vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním.

U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídáme za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Neodpovídáme za újmu na zdraví osob, případně újmu na majetku a zboží, které budou zapříčiněné neodborným zacházením, nedodržením pokynů a doporučení či zneužitím zboží, popřípadě nedbalostí.  

7. Jakou právní úpravu můžete použít?

Vaše práva z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2158 až 2174 občanského zákoníku a zákonem o ochraně spotřebitele, v platném znění).

Reklamační řád se řídí českým právem. Pokud je obsažen mezinárodní (zahraniční) prvek, nejsou výše uvedeným dotčena Vaše práva vyplývající z právního řádu, který se na Vás, bez ohledu na výše zvolené právo, povinně vztahuje (veřejnoprávní předpis), a to včetně možnosti obrátit se na příslušnou instituci v daném státě.

Tento Reklamační řád je platný a účinný od 11. 2. 2021

NajduZboží.cz